เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ 11 ก.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 1,698 ครั้ง

“สังคมสูงวัย จะสร้างพลังอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”