ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ หรือชื่อเดิม “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ” สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าควรจะจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในเขตพื้นที่ ๑๔ เพื่อรับอุปการะคนชราในเขตภาคใต้เหมือนกับที่ได้จัดตั้งขึ้นตามภาคต่างๆ มาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงบั้นปลายชีวิต ด้วยเหตุนี้ จึงได้ดำเนินการให้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราแห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดยะลา โดยเริ่มรับคนชราเข้ารับอุปการะเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๑ และกระทำพิธีเปิดดำเนินการเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒

          สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา เป็นสถานสงเคราะห์ที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาล ต่อมา เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานจาก “สถานสงเคราะห์คนชรา” เป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา” เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มาสังกัด กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีภารกิจรับผิดชอบเป็นศูนย์ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานรวมทั้งพัฒนาการจัดบริการด้านผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ