บทบาทและภารกิจ

๑. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน (Social welfare services for older persons under institutional care center)

๑.๑ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดบริการสวัสดิการและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบเต็มเวลา

๑.๒ หน่วยงานต้นแบบในการจัดบริการสวัสดิการและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบกลางวัน

๑.๓ บริการดูแลผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉิน

๒. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน (Social welfare services for older persons within communities center)

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและอาสาสมัครในชุมชน

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุ

๓. ศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ (Learning and Counseling center)

๓.๑ บริการและสนับสนุนการศึกษาดูงานฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย และการจัดการความรู้ด้านผู้สูงอายุ

๓.๒ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญา

๓.๓ บริการให้คำปรึกษาและแนะนำผ่านช่องทางต่างๆ

๔. ศูนย์ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ (Data center)

๔.๑ รวบรวมสถานการณ์และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในพื้นที่บริการ

๔.๒ จัดเก็บข้อมูลการให้บริการ หรือการดำเนินงานของศูนย์ฯ

๔.๓ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบเครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ