Vision & Missions

วิสัยทัศน์

“ผู้สูงอายุชายแดนใต้ อยู่เย็น เป็นสุข”

พันธกิจ

  • ผลักดัน นโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม
  • พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ
  • คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึง ระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  • พัฒนาองค์กร และทรัพยากรการบริหารงาน องค์ความรู้เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน